Otolye Elektronik Ticaret ve Bilişim A.Ş. olarak biz ve iş ortaklarımız sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek ve ilgi alanlarınıza uygun reklamlar göstermek için çerezleri kullanıyoruz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz
logo image

OTOLYE ELEKTRONİK TİCARET VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

TARAFINDAN

6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASINA VE İMHASINA İLİŞKİN POLİTİKA

 

İçindekiler 

1.GİRİŞ ................................................................................................................................................... 

1.1 Amaç ............................................................................................................................................ 

1.2 Kapsam ........................................................................................................................................ 

1.3 Kısaltmalar ve Tanımlar ............................................................................................................... 

2.SORUMLULUK VE GÖREV DAĞILIMLARI .............................................................................................  

3.KAYIT ORTAMLARI ..............................................................................................................................  

4.SAKLAMA VE İMHAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ....................................................................................  

4.1 Saklamaya İlişkin Açıklamalar ......................................................................................................  

4.1.1 Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler .................................................................................  

4.1.2 Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları ................................................................................. 

4.2 İmhayı Gerektiren Sebepler ......................................................................................................  

5.TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER ............................................................................................................. 

5.1 Teknik Tedbirler .........................................................................................................................  

5.2 İdari Tedbirler ............................................................................................................................  

6.KİŞİSEL VERİLERİ İMHA TEKNİKLERİ .................................................................................................. 

6.1 Kişisel Verilerin Silinmesi ...........................................................................................................  

6.2 Kişisel Verilerin Yok Edilmesi .....................................................................................................  

6.3 Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi ..................................................................................  

7. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ ..........................................................................................................  

8. PERİYODİK İMHA SÜRESİ .................................................................................................................  

9. POLİTİKA’NIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI ..............................................................................  

10.POLİTİKA’NIN GÜNCELLENME PERİYODU ......................................................................................  

11.POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI .......................................................  

 

 

1.GİRİŞ 

1.1 Amaç 

 

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), Kişisel Verileri Koruma Kurumunca (“Kurum”) gerçekleştirilmekte olan saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Kurum; Stratejik Planda belirlenen misyon, vizyon ve temel ilkeler doğrultusunda; Kurum çalışanları, çalışan adayları, hizmet sağlayıcıları, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel verilerin T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini ve ilgili kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanmasının sağlanmasını öncelik olarak belirlemiştir. 

Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin iş ve işlemler, Kurum tarafından bu doğrultuda hazırlanmış olan Politikaya uygun olarak gerçekleştirilir. 

 

1.2 Kapsam 

 

Kurum çalışanları, çalışan adayları, hizmet sağlayıcıları, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler bu Politika kapsamında olup Kurumun sahip olduğu ya da Kurumca yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulanır. 

 

1.3. Kısaltmalar ve Tanımlar

 

                                                                                                               

 

 

 

 

Alıcı Grubu                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi. 

 

 

 

 

Açık Rıza 

 

 

 

 

 

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza. 

 

 

 

 

Anonim Hale Getirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek  hale getirilmesi. 

 

 

 

 

Çalışan 

 

 

 

 

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu personeli. 

 

 

 

 

EBYS 

 

 

 

 

 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

 

 

 

 

Elektronik Ortam 

 

 

 

 

 

Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar. 

 

 

 

 

Elektronik Olmayan Ortam 

 

 

 

 

 

Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar. 

 

 

Hizmet Sağlayıcı 

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi. 

 

 

İlgili Kişi 

 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. 

 

 

İlgili Kullanıcı 

 

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde  veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler. 

 

 

İmha 

 

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi. 

 

 

Kanun 

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. 

 

 

Kayıt Ortamı 

 

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin  bulunduğu her türlü ortam. 

 

 

Kişisel Veri 

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. 

 

 

Kişisel Veri İşleme Envanteri 

 

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini;  kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel  verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine  ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter. 

 

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi 

 

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla  elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi,  sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem. 

 

 

 

 

Kurul 

 

 

 

 

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu 

 

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri 

 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti,  dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri. 

 

 

Periyodik İmha 

 

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında  belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi. 

 

                                       

Politika 

 

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası 

 

 

Veri İşleyen 

 

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi. 

 

 

Veri Kayıt Sistemi 

 

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi. 

 

 

Veri Sorumlusu 

 

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu  gerçek veya tüzel kişi

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi 

 

Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık  tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi. 

 

 

VERBİS 

 

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi 

 

 

 

 

 

 

Yönetmelik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi,

 

Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik. 

 

2.SORUMLULUK VE GÖREV DAĞILIMLARI 

 

Şirketin tüm birimleri ve çalışanları, sorumlu birimlerce Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, şirket çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere aktif olarak destek verir.

 

Kişisel verilerin saklama ve imha süreçlerinde görev alanların unvanları, birimleri ve görev tanımlarına ait dağılım Tablo 1’de verilmiştir.

 

                           

UNVAN 

BİRİM 

GÖREV 

 

 

OTOLYE ELEKTRONİK TİCARET VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Veri Sorumlusu

Çalışanların politikaya uygun hareket etmesinden sorumludur. 

 

 

OTOLYE ELEKTRONİK TİCARET VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Veri Sorumlusu

Politika’nın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, ilgili ortamlarda yayınlanması ve güncellenmesinden sorumludur. 

 

 

OTOLYE ELEKTRONİK TİCARET VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Veri Sorumlusu

Politika’nın uygulanmasında ihtiyaç duyulan teknik çözümlerin sunulmasından sorumludur. 

 

 

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri 

Diğer Birimler 

Görevlerine uygun olarak Politikanın yürütülmesinden sorumludur. 

 

Tablo 1 : Saklama Ve İmha Süreçleri Görev Dağılım

 

3. KAYIT ORTAMLARI

 

Kişisel veriler, Kurum tarafından Tablo 2’de listelenen ortamlarda hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde saklanır.

    

Elektronik Ortamlar 

 • Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e posta veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.)  
 • Yazılımlar (ofis yazılımları, portal.)
 • Bilgi güvenliği cihazları engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb.                     
 • Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)                            
 • Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)                        
 • Optik diskler (CD, DVD vb.)
 • Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)
 • Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi

 

Elektronik Olmayan Ortamlar

 • Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları, ziyaretçi giriş(güvenlik duvarı, saldırı tespit ve defteri)
 • Yazılı, basılı, görsel ortamlar 
 • Kağıt

                                       

                                         

Tablo 2: Kişisel veri saklama ortamları 

 

4.SAKLAMA VE İMHAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

Şirket tarafından; çalışanlar, çalışan adayları, ziyaretçiler ve hizmet sağlayıcı olarak ilişkide bulunulan üçüncü kişilere ait kişisel veriler kanuna uygun olarak saklanır ve imha edilir.

 

Bu kapsamda saklama ve imhaya ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda sırasıyla yer verilmiştir. 

 

4.1 Saklamaya İlişkin Açıklamalar

 

Kanunun 3 üncü maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4 üncü maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6 ncı maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır.

 

Buna göre, şirket faaliyetleri çerçevesinde kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır.

4.1.1 Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler 

 Şirkette, faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler; 

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 

 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 

 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu, 

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 

 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 

 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 

 4857 sayılı İş Kanunu, 

 5434 sayılı Emekli Sağlığı Kanunu, 

 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu 

 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, 

 Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 

 Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler  

 

çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır.

 

4.1.2 Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları 

 

Şirket, faaliyetleri çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda saklar. 

 Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası

 Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi

 Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası

 Çalışanlara yönelik kurumsal iletişim ve/veya çalışanların katılım sağladığı kurumsal sosyal sorumluluk ve/veya sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

 Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası

 Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi

 Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi

 Hukuk işlerinin takibi

 İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

 İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

 İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası

 İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası

 İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi

 İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

 İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

 Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

 Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası

 Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası

 Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası

 Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası

 Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi

 Personel temin süreçlerinin yürütülmesi

 Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

 Şirket dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

 Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası

 Şirket içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

 Şirket içi oryantasyon aktivitelerinin planlanması ve icrası

 Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

 Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini

 Şirketin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin   planlanması ve/veya icrası

 Şirketin üretim ve/veya operasyonel risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

 Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi

 Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi

 Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası

 Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası

 Ücret yönetimi

 Hizmet ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası

 Hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası

 Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası

 Hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası

 Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması

 Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

 

4.2 İmhayı Gerektiren Sebepler 

 

Kişisel veriler; 

 İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası, 

 İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması, 

 Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması, 

 Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun şirket tarafından kabul edilmesi, 

 Şirketin, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması, 

 Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması, 

 

durumlarında, şirket tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 

 

 

5.TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER 

Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için Kanunun 12 nci maddesiyle Kanunun 6 ncı maddesi dördüncü fıkrası gereği özel nitelikli kişisel veriler için şirket tarafından belirlenerek ilan edilen yeterli önlemler çerçevesinde şirket tarafından teknik ve idari tedbirler alınır. 

5.1 Teknik Tedbirler 

Şirket tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır: 

 Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmakta,

 Anahtar yönetimi uygulanmakta, 

 Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, 

 Geliştirme ve bakım kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmakta, 

 Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmakta, 

 Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri yapılmakta, 

 Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur, 

 Erişim logları düzenli olarak tutulmakta,

 Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmakta, 

 Gizlilik taahhütnameleri yapılmakta, 

 Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmakta, 

 Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmakta, 

 Güvenlik duvarları kullanılmakta,

 İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermekte, 

 Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir,

 Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmakta, kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmakta, 

 Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmakta, 

 Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmakta, 

 Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmakta, 

 Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmakta,

 Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmakta,

 Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmekte, 

 Özel nitelikli kişisel veriler için güvenli şifreleme / kriptografik anahtarlar kullanılmakta ve farklı birimlerce yönetilmekte, 

 Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmakta, 

 Sızma testi uygulanmakta, 

 Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmekte,

 Şifreleme yapılmakta, 

 Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi sağlanmakta, 

 Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının,

 Veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmakta,

 Veri kaybını önlemek için belirli periyotlarla sistem yedek almaktadır.

5.2 İdari Tedbirler 

Kurum tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan idari tedbirler aşağıda sayılmıştır: 

 Çalışanların niteliğinin geliştirilmesine yönelik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmenin önlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi, kişisel verilerin muhafazasının sağlanması, iletişim teknikleri, teknik bilgi beceri, 657 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hakkında eğitimler verilmektedir. 

 Şirket tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin çalışanlara gizlilik sözleşmeleri imzalatılmaktadır. 

 Güvenlik politika ve prosedürlerine uymayan çalışanlara yönelik uygulanacak disiplin prosedürü hazırlanmıştır. 

 Kişisel veri işlemeye başlamadan önce şirket tarafından, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir. 

 Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır. 

 Kurum içi periyodik ve rastgele denetimler yapılmaktadır. 

 Çalışanlara yönelik bilgi güvenliği eğitimleri verilmektedir. 

6.KİŞİSEL VERİLERİ İMHA TEKNİKLERİ 

İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda kişisel veriler, şirket tarafından re’sen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen tekniklerle imha edilir. 

6.1 Kişisel Verilerin Silinmesi 

Kişisel veriler Tablo-3’te verilen yöntemlerle silinir.

 

     

Veri Kayıt Ortamı 

Açıklama 

Sunucularda Yer Alan Kişisel Veriler 

Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların  erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır. 

 

         

Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler 

Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veritabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar  (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. 

Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler 

Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer  çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma  işlemi de uygulanır. 

Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler 

Flash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, sistem yöneticisi tarafından şifrelenerek  ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda saklanır. 

Tablo 3: Kişisel Verilerin Silinmesi

 

6.2 Kişisel Verilerin Yok Edilmesi 

         

Veri Kayıt Ortamı 

Açıklama 

Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler 

Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.  

Optik / Manyetik Medyada Yer Alan Kişisel Veriler 

Optik medya ve manyetik medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenlerin eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi  gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır. Ayrıca, manyetik medya özel bir cihazdan geçirilerek yüksek değerde manyetik alana maruz bırakılması suretiyle üzerindeki  veriler okunamaz hale getirilir. 

Tablo 4: Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

6.3 Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi 

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. 

Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya üçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir. 

7. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ 

Kurum tarafından, faaliyetleri kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak; 

 Süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili kişisel veri bazında saklama süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde; 

 Veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS’e kayıtta; 

 Süreç bazında saklama süreleri ise Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında 

     yer alır. 

Söz konusu saklama süreleri üzerinde, gerekmesi halinde şirket tarafından güncellemeler yapılır. 

Saklama süreleri sona eren kişisel veriler için re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir. 

 

                                             

SÜREÇ 

SAKLAMA SÜRESİ 

İMHA SÜRESİ 

Sözleşmelerin hazırlanması 

Sözleşmenin sona ermesini takiben 10 yıl 

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde 

Şirket İletişim Faaliyetlerinin İcrası 

Faaliyetin sona ermesini takiben 10 yıl 

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde 

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi 

Faaliyetin sona ermesini takiben 10 yıl 

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler (Irk etnik köken, dernek, vakıf, sendika, sağlık ve genetik)  

Sözleşme sona erene kadar 

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde 

Donanım ve Yazılıma Erişim Süreçlerinin Yürütülmesi 

2 Yıl 

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde 

Ziyaretçi ve Toplantı 

Etkinliğin sona ermesini 

Saklama süresinin bitimini takip eden 

Kamera Kayıtları 

2 Yıl 

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde 

Tablo 5: Süreç bazında saklama ve imha süreleri tablosu

PERİYODİK İMHA SÜRESİ 

Şirket, periyodik imha süresini yılda bir kez olarak belirlemiştir. Buna göre, şirkette her yıl Aralık aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir. 

9. POLİTİKA’NIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI 

Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır, internet sayfasında kamuya açıklanır. Basılı kâğıt nüshası şirkette dosyasında saklanır. 

10.POLİTİKA’NIN GÜNCELLENME PERİYODU 

Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir. 

11.POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI 

Politika, şirketin internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir. Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, Politika’nın ıslak imzalı eski nüshaları şirket tarafından iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süre ile şirket tarafından saklanır.